Ако забележите несъответствия между настоящата секторна платформа с пълния вариант на програмата в документа, готов за сваляне и отпечатване, моля сигнализирайте ни. Окончателният вариант на платформата се намира в приложения документ.

ОБРАЗОВАНИЕ

Визия: Да отключим потенциала на българската нация чрез качествено образование за всеки.

Цели:

 • Качественото образование създава свободни и предприемчиви личности, отворени към света и допринасящи за просперитета на България; образователни институции, които стимулират, а не потискат индивидуалните заложби и допринасят за развитието на активни и отговорни граждани.
 • Качественото образование изгражда ученици, които обичат училището, влизат с желание и любопитство в него и излизат способни да учат през целия живот; реализират висока добавена стойност за обществото, способни са да мислят критично и да създават иновации.

Политики:

1. Учителската професия е стресова, отговорна и висококвалифицирана. Ще издигнем престижа и повишим възнаграждението на учителите и всички педагогически специалисти.
За да бъде учителската професия на нужното ниво, ще осигурим:

 • създаване на среда за взаимна подкрепа, менторство, обмяна на опит и успешни практики в учителската професия;
 • привличане в системата на мотивирани хора от различни професионални сфери, преминали през допълнителна педагогическа подготовка;
 • изграждане на среда и система, която осигурява грижа за психичното здраве на
  учителите, отвъд формати, които развиват педагогическите им компетентности;
 • подкрепа за продължаваща квалификация и обучение;
 • създаване на механизми за включване на родителите в училищната общност и съвместна работа за постигане целите на учебния процес и цялостното познавателно и емоционално развитие на децата;
 • достойно заплащане – увеличение на учителските заплати с поне 50% в срок от 3 години и стратегия за тяхното трайно повишаване според показаните от учителя резултати и след този период;
 • адекватни материални и други стимули според заложени ясни критерии за напредък на учениците;
 • разтоварване от бумащината и преминаване към електронни форми на процедури и документооборот;
 • подпомагане на образователния процес чрез стимулиране използването на интерактивни и технологични инструменти.

2. Смяна на фокуса в образованието от наизустяване на информация към усвояване на умения – анализ, критично мислене, взимане на решение, себереализация и др. Това ще се постигне чрез:

 • облекчаване на учебното съдържание от терминология, която не е съобразена с възрастта на децата;
 • ясни критерии на оценяване, отразяващи обективно напредъка във функционалните умения на всеки ученик;
 • намаляване на писмените домашни работа за сметка на извънкласните дейности и учене чрез правене;
 • развиване на основни за 21-ви век умения:
  • умение за учене – търсене и проверка на достоверност на информация, анализ и синтез;
  • критично мислене;
  • функционална грамотност;
  • дигитална грамотност;
  • творческо мислене и креативност;
  • работа в екип;
  • гражданска и институционална култура;
  • финансова грамотност;
  • екологично съзнание;
  • комуникационни и презентационни умения;
  • емоционална интелигентност;
 • стимулиране на участие в младежки проекти за наука, технологии, иновации, изкуство, екологични, доброволчески и др.;
 • развиване на висока физическа и здравна култура чрез редовни спортни занимания в училище и в извънкласни дейности;
 • възпитаване на децата в познаване и потребност от култура и изкуство чрез активни връзки с културни институции, събития и дейци;
 • стимулиране на творческия потенциал на децата и поощряване на заниманията им с различни изкуства, в това число чрез свободноизбираеми и извънкласни дейности в училище при осигуряване на нужното финансиране и материална база за тези дейности;
 • създаване на връзки на децата с природната среда и възпитаване на базисни умения за взаимодействие и общуване с нея, за оцеляване сред природата, както и изграждане на основни навици на природосъобразно поведение;
 • акцент върху ранното детско развитие и непрекъснатото учене през целия живот.

3. Училището трябва да е в състояние да даде равен шанс на всички деца, живущи в България и от българската диаспора в чужбина, да развият заложбите си.
Това ще стане чрез:

 • равен достъп до качествено образование за всяко дете в България, независимо от социално икономическия статус на неговите родители;
 • реална подкрепа за българските училища в чужбина и признаване на изпити за матуритетни, което позволява на деца от поне един български родител да кандидатстват в български университети;
 • изготвяне на ресурсно (финансови и човешки) осигурена програма за подкрепа на училища с ниски резултати;
 • реално прилагане на изискването всички деца да бъдат включени в предучилищно образование от петгодишна възраст;
 • достъпна училищна среда, подходящи учебни материали и адекватна грижа от специалисти за деца със специални нужди;
 • превенция на ранното отпадане от училище чрез координирани действия между МОН, МТСП, МЗ, МВР, МРРБ, МП, ДАЗД, общините и другите отговорни институции, както и адекватна социална работа за подобряване на семейната среда на отпадащите ученици;
 • премахване на законовите пречки пред развитие на връзки с бизнеса и на професионалното образование;
 • обновяване на фонда на училищните библиотеки, включително снабдяването им с компютърна техника и образователно съдържание в електронен формат, което да компенсира частично материалните неравенства сред семействата;
 • специална грижа за талантливите деца в областта на науката и изкуствата;
 • Най-малко 5% от БВП за образование

4. Създаване на достъпна база данни с постоянно актуализираща се статистика за състоянието на образованието, въз основа на която могат да се взимат управленски решения на училищно, общинско и национално ниво.

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Визия: Да повишим ефективността и престижа на българското висше образование и наука, така че да отговарят както на нуждите на обществото и бизнеса, така и на международните стандарти.

Цели:

 •  Да направим българската наука привлекателна за млади учени, българската научна диаспора и бизнеса.
 • Да интегрираме напълно българската наука в Европейското изследователско пространство.
 • Да интегрираме изследователската дейност с иновациите и да издигнем престижа на националната система за иновации.
 • Качественото образование продължава в конкурентоспособни университети, които отговарят на световните стандарти и дават възможност за успешна реализация на техните студенти, среда са за свободен обществен дебат и генератор на идеи във взаимодействие със световната научна общност.

Политики:

1. Университетите трябва да създават специалисти с високо качество и добра реализация, както и да развиват знанието.
За да са ефективни и конкурентоспособни е нужно:

 • финансиране на висшите училища не само според броя записани студенти, а според реализацията на студентите, рейтинга на университета в различните научни направления, научноизследователските постижения и международната разпознаваемост на преподавателския колегиум и други обективни критерии за качеството на преподаване;
 • ясни критерии и стимули за кариерното развитие и научното израстване на преподавателите;
 • усъвършенстване на процедурите за акредитация с акцент върху покриването на съдържателни обективни критерии, вместо върху формалното изпълнение на препоръки;
 • един преподавател да участва в акредитацията само на едно висше училище;
 • създаване на ясни процедури за конкурси, които са отворени, недискриминационни и основани на реални критерии за избор на най-добрите кандидати;
 • бърза и ефикасна процедура за признаване на полученото образование и научни степени от чужди университети и включване на получилите ги учени в преподаване и научната дейност на българските университети;
 • създаване на условия за сътрудничество и обмен на знания и добри професионални практики между университетите и бизнеса;
 • дългосрочна национална стратегия за държавна подкрепа на приоритетните и защитени специалности с възможност за евентуалното ѝ периодично ревизиране след широк дебат с всички заинтересовани страни: висшите училища, гражданите, бизнеса, неправителствения сектор;
 • създаване на възможност за бизнеса да финансира приоритетни за него специалности;
 • развиване на предприемачеството в академичната система чрез по-добро управление на университетите, стопанска дейност в присъщите им области и защита на интелектуална собственост, комерсиализация на продукти от научна или художествено-творческа дейност;
 • подкрепа на екипи в областта на науката и предприемачеството, които комбинират опита на професорите с енергията на младите учени и студентите.

1. Целта на науката е да ни помага да разбираме и променяме света около нас, за да живеем по-добре в него.
За да изпълни българската наука своята мисия е необходимо:

 • повишаване на разходите за наука и иновации до 1,5% от БВП през 2020 г. и достигане на европейските нива на финансиране от около 2,5% от БВП до 2025 г. и разпределението им в зависимост от резултатите (инвестиции, с голяма възвръщаемост);
 • подобряване на дейността на Фонда за научни изследвания чрез значително увеличаване на бюджета, подобряване на правилата за оценяване на предложените проекти и прозрачност на процеса;
 • подобряване на координацията между изследователската дейност и иновациите от една страна и икономическата политика от друга.

2. Привличане и задържане на талантливи учени:

 • чувствително увеличаване на стипендиите на докторантите и обвързването му с постигнатите резултати;
 • открита и прозрачна система за кариерно израстване и заплащане, базирана на резултатите, включваща подходящи количествени наукометрични показатели за публикации, цитирания, патенти, сътрудничество с международни екипи и бизнеса и др., адекватно приспособена за различните научни направления.

3. Пълно интегриране на българската наука в Европейското изследователско пространство:

 • реинтеграция на българската научна диаспора чрез специални научни програми;
 • методично и финансово подпомагане на български учени за кандидатстване в европейски проекти;
 • подкрепа на български колективи за участието им в европейски научни мрежи и инициативи;
 • въвеждане на европейските принципи и добри практики за кариерно израстване, финансиране на научни проекти и разрешаване на етични казуси (напр. плагиатство).

4. Извеждане на приоритети в българската наука и разработване на Национална програма за наука, включващ иновациите. За целта ще стартираме:

 • структуриран и всеобхватен диалог с българската научна и иновационна общност с участието на местната власт и граждани, който да доведе до съставянето на Национална програма за наука;
 • публични дискусии за изясняване на приоритетите, изискващи принос на науката и обясняването на нуждата от наука в обществото.