• Час:

Изпълнителният съвет на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ – Овча купел свиква Общо събрание на местна организация на 27 март 2018 г., адрес: ул.“Маестро Кънев“ 78, със следния дневен ред:

1. Избор на председател на местната организация;
2. Избиране на тематични секции на местната организация;
3. Обсъждане на дейността на местната организация за изтеклия период и приемане на основни насоки за дейността на организацията за 2018 г.

Регистрацията на членовете за събранието ще започне в 18:00 часа в деня на събранието, а самото събрание ще започне в 19:00 часа.

Поканват се всички членове на местната организация да вземат участие в Общото събрание.

Членовете се легитимират с документ за самоличност.